Other languages

 

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn erLisacare og er stiftet den 27/03-2012. Foreningen har hjemsted i Nykøbing Sj. kommune.

§ 2

Formål

Foreningens formål er at hjælpe, støtte og vejlede trængende personer, børn såvel som voksne bosiddende i det Centrale og Øst Afrika. Igennem undervisning og bedre forståelse, er formålet for foreningen at give en højere levestandard til udvalgte grupper, der er udpeget af foreningens bestyrelse. Der er tale om økonomisk støtte såvel som uddannelse, vejledning og lokale projekter. Lisacare er en forening, der vil formindske afstanden imellem den vestlige verden og det Centrale og Øst Afrikaigennem donationer og information. Foreningens projekter vil først og fremmet tilgodese handikappede og sårbare individer, så som forældreløse børn, udstødte grupper, og hjemløse personer. Foreningens yderligere formål er at drive hjemmesiden www.lisacare.dk og være oplysende i alle dens foretagender og aktiviteter. Endvidere er formålet at udvikle medlemmernes og sympatisørers lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3

Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18år. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling.

Medlemmerne er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

§ 4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske på foreningens hjemmeside eller ved e-mail til foreningens sekretær/kasserer. Medlemmer skal have været medlem af foreningen i mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling for at opnå stemmeret på denne.

§ 5

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel til udgangen af et foreningsår.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med

foreningen.

§ 6

Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet giver fri adgang til foreningens arrangementer.

§ 7

Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Enhver generalforsamlings beslutning kræver flertal, dog ikke ved ændringer af foreningens vedtægter.

§ 9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af martsmåned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel med opslag på foreningens hjemmeside og ved E-mail til foreningens medlemmer. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal være med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, e-mailes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand

8) Valg af kasserer

9) Valg af sekretær

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

12) Valg af revisor og revisorsuppleant

13) Eventuelt

§ 11

Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning

kvalificeret majoritet - jvf. § 17 og § 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt det forlanges. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling,

§ 13

Bestyrelse - Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligereaf generalforsamlingen fastsat antal medlemmer.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret - jvf. § 9.

§ 14

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 14. januarfremlægge udkast af årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport e-mailes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 15

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år i januarmåned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede, årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr.: 10000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 10 000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler foreningen.

§ 17

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18

Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved foreningens opløsning går eventuel formue til Læger uden grænser.

Om os

Lisacare er en forening dannet med det formål at hjælpe, støtte og vejlede trængende personer, børn såvel som voksne bosiddende i det Centrale og Øst Afrika. Igennem undervisning og bedre forståelse, er formålet for foreningen at give en højere levestandard til udvalgte grupper, der er udpeget af foreningens bestyrelse. Der er tale om økonomisk støtte såvel som uddannelse, vejledning og lokale projekter.

Kontakt information

Kontakt form

Mobil: +45  22 25 28 33
Email: lisacare@ymail.com 
Website: www.Lisacare.dk

Login Form